Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

ZÁMER PRENAJAŤ BUFET

1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov organizácie : Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Adresa organizácie : Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
IČO : 00891649
Zastúpený : Ing. Judita Horváthová,  riaditeľka školy
Telefón : 031 / 552 25 89
Fax : 031  / 552 29 05, email : soustroj.ds@zupa-tt.sk

2. Predmet  súťaže
Uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 02.09.2019 do 30.06.2020 (na 10 mesiacov) na prevádzkovanie školského bufetu 11,55 m²  a ostatných priestorov 10 m² ( WC, chodba)  , ktoré sa nachádzajú  v budove školy na adrese uvedenej v identifikácii prenajímateľa.
3. Spôsob podávania návrhu
Navrhovatelia podávajú návrhy písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla navrhovateľa, resp. miesta podnikania s označením
- „BUFET –neotvárať“.
Návrhy budú doručené na adresu vyhlasovateľa : SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda do stanovenej lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota podávania návrhov
Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 14.08.2019 do 9,00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.
Do  súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený na adresu vyhlasovateľa, alebo predložený po určenej lehote.  
5. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa začne dňa :
14.08.2018 (streda) o 9.30 hod.

Miesto otvárania obálok s návrhmi : SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda, 1.poschodie – konferenčná sála č.214


Miesto otvárania obálok s návrhmi : SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda, 1.poschodie – konferenčná sála č.214

6. Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu
a) Textová časť
- základné údaje o nájomcovi
- stručný popis spôsobu prevádzkovania bufetu
- predpokladané druhy ponúkaného sortimentu
- cenová ponuka nájmu vyjadrená v eurách

7. Kritériá hodnotenia
najväčšia výška nájmu/okrem prevádzkových nákladov/ za prevádzkovanie školského bufetu
8. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži.
9. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnúť do  súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak navrhovateľ podá viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovateľa v lehote do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh odmietol.
10. Podmienky
Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu :
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania,  IČO, meno a podpis osoby( osôb ) oprávnenej ( oprávnených ) konať jej menom,
b) fotokópiu živnostenského listu,
c) čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami súťaže
d) prihlášku do zámeru SOŠ technickej Dunajská Streda prenajať

 

V Dunajskej Strede  12.6.2019


Ing. Judita Horváthová, riaditeľka školy