Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

 

Výchovné poradenstvo

 
 


Výchovný poradca SOŠ technickej : Ing. Gabriela Kovácsová


Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a
pedagogickej odbornej starostlivosti študentom.
Výchovný poradca v spolupráci s psychológom a s koordinátormi (prevencie, výchovy k
manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) pri ochrane študentov pred
negatívnymi sociálno – patologickými javmi

  ► realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy
► venuje sa pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s
medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti
► predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a
sociálno-patologických prejavov
► pomoc pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom
boja proti závislostiam
► poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách

Konzultačný deň: streda od 12.15 do 13.15 hod, v prípade potreby kedykoľvek cez prestávku.


Stretnutie je možné i vopred dohodnúť osobne.
Kontakt: tel:0315911521, SOŠ technická – Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta
1240/36, 929 01 Dunajská Streda Hlavná budova školy , miestnosť č. 118