Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Vnútorný poriadok školy
   

     

   I. Povinnosti žiaka školy

a/  Všeobecné ustanovenia: 

 1. Dôkladne sa oboznámiť s obsahom vnútorného poriadku školy a snažiť sa  vždy o jeho riadne  dodržovanie.
 2. Byť vždy zdvorilý, správať sa úctivo k priateľom, spolužiakom, k pedagogickým pracovníkom , rodičom a pričiniť sa o dobré meno školy
 3. Byť  v škole vhodne, čisto oblečený, strih a úprava vlasov má vyhovovať všetkým bezpečnostným, estetickým a pracovným   požiadavkám.
 4. Šetriť školské zariadenie a chrániť ho pred poškodením. V plnom rozsahu uhradzovať škodu, ktorú zapríčinil úmyselne alebo z ľahostajnosti. Akékoľvek poškodenie, či už zámerné, alebo nedbalé, sa postihuje najprísnejšou sankciou, vylúčením zo školy  ( viď bod 8.)
 5. Hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, zabaliť ich do ochranných obalov
 6. Udalosti, ktoré súvisia s ekonomickými stratami a bezpečnosťou ( el. prúd, unikanie vody) okamžite ohlásiť dozor konajúcemu učiteľovi, majstrovi odbornej  výchovy.
 7. Dodržiavať čistotu v triedach, v okolí budovy, na pracoviskách, na chodbách a sociálnych zariadeniach.
 8. Nenosiť do školy zbrane, výbušniny, alkohol, omamné látky, veci ohrozujúce život a zdravie, drahé šperky, karty, väčšiu sumu peňazí a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov.
 9. Chrániť si svoje zdravie, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a hygienické zásady.
 10. Nesmie fajčiť, šíriť a používať legálne i nelegálne drogy v priestoroch školy.
 11. Dodržiavať zásady organizácie o bezpečnosti pri práci a požiarnych predpisov na pracovisku.
 12. Vstup do zborovne, do riaditeľne, kabinetov a podobne je povolený len so súhlasom pedagogického pracovníka.
 13. V prípade ochorenia nahlásiť triednemu učiteľovi, majstrovi odborného výcviku dobu trvania nemoci do 2 dní.
 14. V prípade neprítomnosti musí priniesť žiak lekárske potvrdenie ihneď po nástupe na vyučovanie. Okamžite hlásiť aj  mimopracovné úrazy.
 15. Hlásiť včas triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy akúkoľvek zmenu bydliska, adresy rodičov.

b) Pred vyučovaním

 1. Prichádzať do školy najneskôr 10 minút pred vyučovaním.
 2. Dochádzajúci žiak vyvíja maximálne úsilie, aby sa čím skôr dostavil na vyučovanie.
 3. Po vstupe do budovy školy sa vo vestibule prezuť prípadne na odborný výcvik prezliecť do pracovného odevu a topánky s odevom odložiť do skrinky a  uzamknúť.
 4. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania je potrebné využívať na opakovanie  učiva a prípravu na vyučovanie.
 5. Spolužiakom umožňovať nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušovať ich hlučným správaním.
 6. Svojvoľne nesmie opustiť priestory školy, dielní.
 7. Nesmie svojvoľne manipulovať s didaktickou technikou a výpočtovou technikou, strojmi a ich ovládacími prvkami.

c) Počas vyučovania v škole:

 1. Žiak pozdraví vyučujúceho pred a po ukončení každej vyučovacej hodiny povstaním, takto čakajú pokiaľ vyučujúci neopustí učebňu, alebo nedá pokyn sadnúť si.
 2. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený, má so sebou potrebné učebnice, zošity, učebné pomôcky, žiacku knižku.
 3. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa pred  začatím vyučovacej hodiny vyučujúcemu, ktorý určí termín dokedy musí žiak zameškané učivo prebrať.
 4. Počas krátkych prestávok sa zdržiava v učebni, počas veľkej prestávky na chodbe, prípadne vo vyhradených priestoroch. Na chodbách sa správa disciplinovane, aby sa zabrá nilo úrazu.
 5. Po poslednej vyučovacej hodine pozbiera papiere, vyčistí lavice a stoličky vyloží na lavice.

d) Mimo vyučovania:

 1. Žiak pracuje v záujmových krúžkoch, aktívne sa zapojí do súťaží organizovaných školou.
 2. Zaujíma sa o prácu svojich rodičov a tiež im pomáha v práci domácnosti.
 3. Pravidelne sa pripravuje na vyučovanie.

e) Počas praktického vyučovania:

 1. Žiak je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu a morálku.
 2. Vyučovací deň je stanovený nasledovne:
  - v prípade ak odborná prax a odborný výcvik trvá 6 hodín, vyučovací deň sa začína o 8.00 a končí o 14.00 hod.
  -v prípade ak odborný výcvik trvá 5 hodín, vyučovací deň sa začína o 8.00 a končí o 13.00 hod.                       
  prestávky: v strojárskej dielni: prestávka 11.00-11.30hod / ak je 5 hod. prax tak o 12.30hod./
  v elektro dielňach   1. prestávka  9.40- 9.55 hod.,  2. prestávka 12.15-12.45 hod
 3. .Žiak nastupuje na pracovisko pripravený a riadne oblečený v pracovnom odeve, ktorý musí zodpovedať predpisom BOZP.
 4. Prípadné meškanie musí odôvodniť.
 5. Odchod k lekárovi zahlási majstrovi OV na začiatku dňa.
 6. Bez povolenia majstra OV sa nevzďaľuje z pracoviska a plní jeho príkazy.
 7. Pracuje v súlade s bezpečnostnými predpismi tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 8. Šetrne zaobchádza s náradím, s nástrojmi a strojmi, šetrí energiu.
 9. Dbá o hygienu a riadne uloženie svojich vecí v šatníkovej skrini, ktorú pred odchodom zamyká.

II. Práva a povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupu zariadenia

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Zástupcom zariadenia sa rozumie zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody

      1.  Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, 
           ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schop-
           nostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, sveto-
           názoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu školy alebo
           školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej
           sústavy.
     2.   Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
          - žiadať aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení  
            poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade
            so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
          - oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
            a školským poriadkom,
          - byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
          - na poskytovania poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
          - zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo
            školského zariadenia,
          - vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
            prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
          - byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po prechádzajúcom sú-
            hlase riaditeľa školy.
     3.   Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
           - vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
             plnenie školských povinností,
           - dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené škol-
            ským poriadkom, dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho
            špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
           - informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
             zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli
             mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
           - nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
     4.   Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na
           plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pra-
           videlne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona.
           Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom

III. Práva žiaka školy

Žiak má právo poznať náplň učebných osnov.

 1. Poznať známku, ktorú dá učiteľ z odpovede alebo písomnej práce, z odborného výcviku.
 2. Zvoliť si záujmový krúžok, v ktorom chce pracovať.
 3. Predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce triedy a školy. Návrhy predkladá  triednemu učiteľovi, majstrovi odborného výcviku, zástupcovi alebo riaditeľovi školy.
 4. Môže byť uvoľnený v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti zákonných zástupcov, alebo organizácie, nasledovne:
 • z jednej vyučovacej hodiny môže uvoľniť príslušný vyučujúci
 • z jedného vyučovacieho dňa môže uvoľniť triedny učiteľ alebo majster OV
 • uvoľnenie z niekoľkých dní povoľuje riaditeľ školy
 1. Ak chce žiak zo školy vystúpiť alebo prestúpiť na inú strednú školu, podá písomnú žiadosť s podpisom rodičov alebo zákonných zástupcov riaditeľovi školy.

IV. Oslovenie, pozdravy v škole

 Žiak v priestoroch školy je povinný denne pozdraviť všetkých vyučujúcich ako aj ostatných pracovníkov školy a to zrozumiteľne, nahlas s pozdravom: „Dobré ráno“, „ Dobrý deň“, „ Dovidenia“.

 1. Ak vstúpi do triedy počas vyučovania pracovník školy, žiaci sa pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn vyučujúceho učiteľa.
 2. Žiaci oslovujú v priestoroch školy všetkých výchovných pracovníkov ako i ostatných zamestnancov školy oslovením:  pán ....,  pani .....

V. Žiacka rada

Rada žiakov triedy je zvolená na začiatku každého školského roka kolektívom triedy za prítomnosti triedneho učiteľa.
Zloženie triednej rady žiakov:

 • starosta triedy, študijný referent, hospodár, kultúrny referent, športový referent.

VI. Službukonajúci žiaci

 1. Týždenníkov ( spravidla dvoch ) určuje triedny učiteľ na dobu jedného týždňa, obyčajne podľa poradia žiakov v triednej knihe. Ak je trieda delená, je potrebné určovať týždenníkov  z oboch skupín, aby jeden z nich zabezpečoval službu v triede na delených hodinách.
 2. Služba hlási vyučujúcemu neprítomnosť žiakov.
 3. Zodpovedá za to, aby v triede bola vždy čistota, čistá tabuľa, utierka na tabuľu.
 4. Vyžaduje od svojich spolužiakov, aby vo svojich laviciach a v ich okolí udržiavali čistotu a poriadok.
 5. Polieva kvety a dbá, aby zo strany žiakov nedošlo k poškodzovaniu inventáru, audiovizuálnej techniky, didaktickej techniky.
 6. V prípade, že vyučujúci neprišiel na vyučovanie po dobu 10 minút, hlási neprítomnosť zástupcovi riaditeľa školy alebo dozor konajúcemu učiteľovi.
 7. Pomôže doniesť učebné pomôcky vyučujúcemu.
 8. Hlási závady v triede príslušnému vyučujúcemu, alebo dozor konajúcemu učiteľovi.
 9. Musí sa počas prestávok riadiť pokynmi učiteľa vykonávajúceho pedagogický dozor.

VII. Práva a povinnosti žiakov a pedagogických pracovníkov počas výletov a exkurzií

 1. Plán výletov a exkurzií treba vypracovať na začiatku školského roka. Tento plán triedy je súčasťou plánu školy.
 2. Dva týždne  pred  začatím hromadnej školskej akcie je vedúci tejto akcie povinný vyplniť tlačivo „ Návrh na zabezpečenie hromadnej školskej akcie“.
 3. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá príslušný pedagogický dozor, ktorý sa akcie zúčastní.
 4. Na každých 15 žiakov musí byť určený 1 pedagogický dozor. Bez ohľadu na počet žiakov musia dozor v autobuse zabezpečovať počas prepravy
  najmenej dvaja pedagogickí pracovníci.
 5. Vedúci hromadnej školskej akcie je povinný vopred poučiť žiakov o správaní, vhodnom obutí a oblečení. Obutie a oblečenie musí skontrolovať pri nástupe.
 6. Autobus ako dopravný prostriedok pre hromadnú školskú akciu musí byť označený tabuľkou „školský zájazd „. Vo vlaku musí byť vopred rezervované miesto na sedenie pre účastníkov školskej hromadnej akcie.
 7. Uskutočňovať so žiakmi hromadné túry sa zakazuje.
 8. Kúpanie na výletoch sa povoľuje len na kúpaliskách s plavčíkom. Pred kúpaním jepotrebné ohlásiť príchod žiakov na kúpalisko plavčíkovi. Vo vode môže naraz byť 10 žiakov, ktorí sú počas kúpania kontrolovaní pedagogickým dozorom. Tento mu-
  sí zaujať také miesto, aby mal prehľad o všetkých kúpajúcich sa žiakoch.
 9. Člnkovanie je povolené len tam, kde je strážca.
 10. Pri spiatočnej ceste musia byť žiaci dopravení až do miesta sídla školy. Žiakom, ktorí majú trvalé bydlisko v blízkosti trasy spiatočnej cesty, môže vedúci hromad nej školskej akcie povoliť výstup z autobusu na bezpečnom mieste, čo najbližšie k miestu trvalého bydliska žiaka.
 11. Pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu je potrebné voliť bezpečné miesto, aby sa predišlo prípadnému úrazu.
 12. Príchod z hromadnej školskej akcie treba plánovať tak, aby dochádzajúci žiaci mohli bezpečne a včas docestovať ešte v ten deň do miesta svojho trvalého bydliska.  V prípade oneskoreného príchodu v neskorých večerných hodinách je vedúci zájazdu povinný zabezpečiť prenocovanie v domove mládeže tým žia kom, ktorí by sa nemohli v ten deň bezpečne vrátiť do miesta trvalého bydliska.
 13. Na hromadných školských akciách žiaci sú povinní dodržiavať pokyny pedagogického dozoru.

VIII. Posudzovanie a hodnotenie správania žiakov

a) Odmeny žiakov:

Za vzorné chovanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin môže byť žiakom udelená :

 1. Pochvala triednym učiteľom
 2. Pochvala riaditeľom školy
 3. Pochvala inou organizáciou alebo orgánom
 4. Iné ocenenie ( vecná odmena, navrhnutie žiaka na tuzemský alebo zahraničný zájazd)

b) Tresty žiakov:

Za previnenie proti školskému poriadku, môže mu byť podľa závažnosti previnenia uložené niektoré z týchto výchovných opatrení:

 1. Napomenutie triednym učiteľom
 2. Pokarhanie triednym učiteľom
 3. Pokarhanie riaditeľom školy
 4. Podmienečné vylúčenie zo štúdia
 5. Vylúčenie zo štúdia

IX. Výchovné opatrenia

 V zmysle ustanovenia § 58 Z.z. 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa  žiakom podľa závažnosti previnenia uloží niektoré z nasledovných výchovno-nápravných  opatrení:

  a)    Výchovné opatrenia za absenciu pre:                učebný a študijný odbor   
  -  Pokarhanie od triedneho uč. pred triedou                  1-5 n.hod.         

  - Pokarhanie od riaditeľ školy                                     6-10 n. hod.  

  - Znížená známka zo správania II. stupňa                 11-20 n. hod.   

  - Znížená známka zo správania  III. stupňa               21-30 n. hod. 

  - Podmienečné vylúčenie zo školy                            31-50 n. hod.    

V prípade, ak žiak vymešká na TV;

- viac ako 70 hodín (ospravedlnené a neospravedlnené vrátane) -  (učebný odbor)

 - viac ako 80 hodín ( ospravedlnené a neospravedlnené vrátane) - (študijný odbor)
bude konať komisionálne skúšky.


V prípade , ak žiak vymešká na OV


- viac ako 50 hodín (ospravedlnené a neospravedlnené vrátane) - ( učebný odbor)
- viac ako 20 hodín (ospravedlnené a neospravedlnené vrátane) - (študijný odbor)
bude konať komisionálne skúšky

b)  Výchovné opatrenia za správanie sa žiakov, t. z. :
     - samotné vystupovanie žiaka v škole a na verejnosti
     - správanie sa žiaka na mimo vyučovacích akciách               
 c)   Výchovné opatrenia za použitie a zapnutie mobilných telefónov na vyučovacej hodine
     - znížená známka zo správania II. stupňa.
 d)   výchovné opatrenia  za šikanovanie spolužiakov vychádzajúc od vážnosti konkrétneho
       prípadu  - najnižší stupeň postihu 2. zo správania
 e)   Výchovné opatrenia za nedodržanie hygienicko-zdravotných požiadaviek, t. z.:
      - fajčenie v priestoroch školy – najnižší stupeň postihu 2. zo správania
      - používanie a šírenie legálnych/ alkohol/ a ilegálnych drog – najnižší stupeň 2.
      zo správania
 f)   Výchovné opatrenia za poškodzovanie majetku školy a krádež majetku školy:
         - škoda do    15,- EUR... Upozornenie riaditeľa školy
         - škoda do    50,- EUR  ... Podmienečné vylúčenie na dobu 3 mesiacov
          - škoda do   100,- EUR  ... Podmienečné vylúčenie na dobu 6 mesiacov 
    - škoda do   200,- EUR  ... Podmienečné vylúčenie na dobu 12 mesiacov
          - škoda nad 200,- EUR ... Nepodmienečné vylúčenie.

X. Opatrenia pre zníženie absencie

 1. Triedni učitelia a majstri OV upovedomia rodičov o vymeškanej absencii žiakov zápisom do žiackej knižky alebo poštou.
 2. Záškoláctvo sa rieši podľa pokynov výchovného poradcu.
 3. Uvoľnenie žiakov na lekárske  vyšetrenie žiadajú rodičia písomne od triedneho učiteľa a MOV. Lekárske potvrdenie podpíšu rodičia alebo zákonný  zástupca žiaka.
 4. Do vykázanej absencie netreba započítať služobnú absenciu žiakov. Do služobnej absencie patria vymeškané hodiny v nasledovných prípadoch:
  a) ak žiak reprezentuje školu na rôznych športových, kultúrnych, vedomostných a odborných súťažiach.
  b) ak sa žiak zúčastňuje na  akcii organizovanej školou.  

XI. Záverečné ustanovenie

 1. Súčasťou tohoto vnútorného poriadku školy sú všetky nariadenia a pokyny vydané riaditeľom školy .
 2. Vnútorný poriadok školy dopĺňa všetky školské a občianske právne normy  ako aj nariadenia a pokyny vydané orgánmi štátnej správy SR.
V Dunajskej Strede, dňa 24.08.2017 Ing. Judita Horváthová
   riaditeľka školy