Skratky predmetov

 

  ANJ Anglický jazyk
  CEL Cvičenia z elektrotechniky
  CIS Číslicová technika
  DEJ Dejepis
  EKO Ekonomika
  ELE ELE
  ELR Elektrické merania
  ETV Etická výchova
  FYZ Fyzika
  HWW Technické vybavenie počítačov
  CHE Chémia
  IKT Informačné komunikačné technológie
  INF Informatika
  KOM Kontrola a meranie
  MAT Matematika
  MJL Maďarský jazyk a literatúra
  MZT Merania v automatizačnej technike
  NBK Náboženská výchova - katolícka
  NEJ Nemecký jazyk
  OBN Občianska náuka
  ODS Odborná spôsobilosť
  OVY Odborný výcvik
  PCM Programovanie CNC strojov
  PRO Programovanie
  RIS Riadiace systémy
  SJL Slovenský jazyk a literatúra
  SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra
  STN Strojníctvo
  STT Strojárska technológia
  STV Strojárska výroba
  SWW Programové vybavenie počítačov
  TCK Technické kreslenie
  TEC Technológia
  TLB Technológia obrábania
  TNI Technická mechanika
  TRN Technické zobrazovanie
  TSV Telesná a športová výchova
  TSY Technologické postupy
  VYT Výpočtová technika
  ZAE Základy elektrotechniky
  ZEN Základy elektroniky
  ZLR Základy strojárstva
  ZRI Základy automatického riadenia