Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Harmonogram prijímania na Strednú školu pre školský rok 2018/2019


Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa  § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory do 31.3.2018 , prihlášky prijíma do 20.4.2018
Prihláška musí byť podpísaná :zákonným zástupcom, žiakom ,potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

Konanie prijímacích skúšok
1.kolo  1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 14.5.2018
1.kolo  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 17.5.2018
2.kolo prijímacích skúšok: 19.6.2018/ do 6.6.2018 stredné školy zverejnia konanie 2. kola/ 
Odvolanie -proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie

Zápisné lístky 

Uchádzačovi , ktorý  bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium  spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.  Stredná škola vykoná zápis  prijatých uchádzačov, dňa 23.5.2018 od 8.00 hod., na základe zápisného lístka, ktorý vydáva príslušná základná škola. Základná  škola vydáva uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný  lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
V Dunajskej Strede dňa 25.01.2018                                        Ing. Judita Horváthová
riaditeľka školy

 

 

Kedves tanuló,


a matematikai felvételi feladatlap feladatokat tartalmaz a következő témakörökből:
- számolás kifejezésekkel
- természetes-, tizedes-, tört- és valós számok
- egyismeretlenes egyenletek
- egyenes és fordított arányosság
- százalékszámítás
- kombinatorika
- háromszögek tulajdonságai és szögei
- átlagszámítás
- síkbeli alakzatok terület- és kerületszámítása
- mértani testek térfogat- és felszínszámítása

 A magyar nyelv és irodalom felvételi tesztet az alapiskolai tanmenet alapján állítottuk össze. A teszt fele-fele arányban tartalmaz nyelvtani és irodalmi / a magyar és világirodalomból/ feladatokat. Tesztírás közben kétféle típusú feladattal találkozhattok. A zárt típusú feladatok esetében négyféle válaszlehetőség közül kell bejelölni a helyes megoldást. A rövid válaszadós feladatoknál néhány szóval kell felelnetek a megadott kérdésre. Minden helyes válaszért 1 pont jár.

Sok sikert kívánunk és szeretettel várunk benneteket iskolánkban.

 

Milí žiaci,

vstupný prijímací test z matematiky obsahuje testové úlohy z nasledujúcich okruhov:
- výpočty s výrazmi
- prirodzené, desatinné a reálne čísla, zlomky
- lineárne rovnice
- priama a nepriama úmernosť
- percentá
- kombinatorika
- vlastnosti a uhly trojuholníkov
- výpočet priemeru
- výpočet obvodu a obsahu rovinných tvarov
- objem a povrch telies

 Stojíte pred prijímacími skúškami zo slovenského jazyka a literatúry. Testy sú zostavené podľa tematických okruhov učebných osnov ZŠ a na základe učebnice gramatiky a literatúry 2. stupňa ZŠ, ktoré pokrývajú takmer celé učivo slovenského jazyka:


 hláskoslovie
 tvaroslovie
 syntax
 lexikológiu
 frazeológiu
 pravopis


Test obsahuje väčšinou uzavreté otázky s výberom jednej správnej odpovede, v prípade nesprávnej odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. Sú medzi nimi otázky testujúce školské vedomosti i otázky overujúce schopnosť porozumieť prečítanému textu. Správne riešenia budú bodovo hodnotené.

Prajeme vám veľa úspechov a čakáme vás na našej škole.