Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Charakteristika školy

 

SOU strojárske bolo zriadené 1.9.1989 a organizačne začlenené do kombinátu podnikov ZŤS k.p. Bratislava a TESLA š.p. Bratislava so študijným odborom Mechanik nastavovač-zameranie Obrábacie stroje a linky a učebnými odbormi Obrábač kovov-zameranie Sústruženie a frézovanie, Mechanik elektronických zariadení a 2 ročný odbor – Elektronická výroba.

Od 1.1.1991 sa zriaďovateľom školy stalo Ministerstvo hospodárstva SR
a zaviedli sa učebné odbory - Mäsiar, Technickoadministratívny pracovník
a 2 ročný odbor Strojárska výroba.

Od roku 1995 sa rozšírili odbory o - Elektrotechniku, Strojárstvo a nadstavbové štúdium Odevníctvo a Technickoekonomický pracovník.

V roku 2004 sa otvorili 3 a 4 ročné odbory- Mechanik elektronických zariadení, Mechanik elektronik /zameranie na číslicovú a riadiacu techniku a zameranie na výpočtovú techniku/.

Od roku 2006 sa zaviedol študijný odbor Mechanik nastavovač.
Škola má od roku 2008 študijný odbor Mechanik počítačových sietí.

 

Základné informácie

 

Škola má komplet zabezpečenú odbornú prax vo vlastných strojárskych a elektrotechnických dielňach.

Strojárske dielne sú vybavené prostriedkami na ručné obrábanie a strojové obrábanie. Okrem sústruhov a fréz škola v roku 2009 v rámci kapitálových výdavkov obstarala CNC sústruh a CNC frézu. Tieto vysokokvalitné stroje patria medzi najmodernejšiu techniku, ktorou sa škola môže pochváliť a aj žiaci prejavujú vysoký záujem na prácu s nimi.

Zamestnanci školy v spolupráci s rodičovským združením vypracovali projekty do nadácie Szülőföld Alap, a tak škola získala finančné prostriedky na zabezpečenie najmodernejších učebných pomôcok. Najprv to bola počítačová technika, na ktorú sa neskôr zapojil výukový systém TINA,
ktorý bol v roku 2010 rozšírený moderným výukovým panelom pre výuku praxe
.

Odborné predmety sú vyučované v odborných učebniach- strojárstva, v jazykovom laboratóriu, učebni informatiky, odbornej učebni pre technické merania a elektrotechnickou učebňou.

Škola má dobre vybavenú posilňovňu, ktorú každoročne obnovuje a dopĺňa modernými strojmi.

Žiaci majú každý deň zabezpečený bezplatný odvoz zo stanice k areálu školy autobusom, ktorý odchádza zo stanice a ide len priamo ku škole.
Škola každoročne organizuje exkurzie do okolitých podnikov a tým poskytuje možnosť získať prehľad pre žiakov na uplatnenie sa po ukončení štúdia. Nakoľko strojárske dielne sú blízko strategicky najvýznamnejších podnikov v meste, škola s nimi spolupracuje a poskytuje im kvalitné
pracovné sily absolventmi našich odborov
.

  Žiaci sa každoročne zúčastňujú odborných súťaží ZENIT, na ktorých sa umiestňujú s vynikajúcimi výsledkami.

Svoje odbory prezentuje každoročne aj na Burze stredných škôl.