Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

 Maturitné skúšky na školský rok 2017/2018

 

                       Organizačné zabezpečenie maturitnej skúšky.
 

Organizáciu maturitných skúšok upravuje Zákon č.245/ 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizovaný z 464/2013Z.z.) a vyhláškami Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/ 2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

        Organizácia maturitných skúšok:
1. Koordinátor maturitných skúšok : Ing. Eva Paulíková  - ZRTV školy
2. Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Erika Potheová -  SSOŠ,Ner.nám. Dunajská Streda
3. Predmetové maturitné komisie

Kód školy: 628101

Triedy: IV. A , IV. B - denné štúdium MPS , ME, MN
Termíny konania maturitných skúšok externej časti:
13.03. 2018    SJL SJSL
14.03. 2018    AJ, NJ
15.03. 2018    MAT
16.03. 2018    MJL
Termíny konania maturitných skúšok internej časti:
15.05. - 17.05. 2018  PČOZ MS
28.05. - 01.06. 2018  ÚFIČ, TČOZ MS

Klasifikačná porada 14. máj 2018 /pondelok/
Rozlúčka štvrtákov 18. máj 2018 /piatok /
Akademický týždeň 21.- 25. máj 2018

 Praktická časť odbornej zložky MS IV.A, IV.B MPS, ME
(Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy.)
Predseda PMK : Ing. Zoltán Czaudt
Otvorenie PČOZ MS 15. 05. 2018 7.45 hod
Predstavenie PPMK – riaditeľka školy
Organizácia PČOZ MS 15.05. - 17.05.2018 ,rozdelenie pracovísk -MOV
Predstavenie maturantov – triedna učiteľka

Praktická časť odbornej zložky MS IV.A MN
(Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy.)
Predseda PMK : Ing. Judita Lippaiová
Otvorenie PČOZ MS 15.05. - 17.05.2018 o 7.45 hod
Predstavenie PPMK – ZRTV školy
Organizácia PČOZ MS 15.05. - 17.05.2018,rozdelenie pracovísk -MOV
Predstavenie maturantov – triedna učiteľka

Ústna časť maturitných skúšok.
Akademický týždeň: 21. 05. - 25. 05. 2018
Ústna časť MS  28.05. - 01.06.2018
Otvorenie maturitných skúšok 28.05.2018 o 7. 45 hod. v priestoroch školy - riaditeľka školy, predstavenie predsedov PMK
Priebeh podľa harmonogramu MS

Pre úspešný priebeh MS je potrebné, aby všetci zainteresovaní na MS dôkladne
naštudovali Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov a Vyhlášku č. 318 MŠ SR z 23. 7. 2008 v znení vyhlášky č.
209/2011 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Triedni učitelia pripravia :
- pedagogickú dokumentáciu jednotlivých žiakov,
- podklady pre predmetové maturitné komisie
- učebné pomôcky
- učebne pre dôstojný priebeh MS

Za celkovú organizáciu všetkých častí maturitnej skúšky (EČ, PFIČ, ÚFIČ) zodpovedá školský koordinátor maturitnej skúšky Ing. Eva Paulíková a za elektronické spracovanie písomnej dokumentácie (harmonogram MS pre žiakov, rozdelenie predmetových maturitných komisií, protokol o maturitnej skúške, výsledné hodnotenie o PFIČ, zber a elektronické odoslanie výsledkov, tlač maturitných vysvedčení a dodatkov k vysvedčeniu) na základe podkladov od členov skúšobných komisií .

 

V Dunajskej Strede dňa 25.01.2018
                  
                                                                                 
                                                                                         Ing. Judita Horváthová
                                                                                                  riaditeľka školy